top of page
Image by Romain Dancre

תקנון האתר

תקנון למפות דרכים

מועד אספקת האבחון הכתוב עד 14 ימי עבודה מיום ההזמנה. 14 ימים אינם כוללים שבתות, מועדים וחגי ישראל.

  ***נא לא לפנות בשום אופן בשבת או בחג***

יש להקפיד על מסירת תאריך לידה ושם כפי שרשומים בתעודת הזהות ו/או במסמך רשמי אחר. לקוח יודע כי הפרטים האישיים אותם מסר, תאריך לידה, שם המלא שם/ות בני/ות זוג, ושמות ההורים הינם כפי שרשום בתעודת הזהות.

 

הלקוח יודע כי מסירת פרטים שאינם מדויקים יגרום לכתיבת אבחון שגוי.

 

במקרה של ביטול לאחר הקנייה, דמי הגבייה ועמלות חברת האשראי לא יוחזרו.

שעות הפעילות שלי ימים א'ג'ד'ה' 08:30 - 20:30, ב' 16:30 - 20:30. לקוח יודע אין להתקשר אחרי 20:30

מובהר ומוצהר כי שירותי האבחון הכתב הינם מבחינת טובין שיוצרו עבור הלקוח בהתאמה אישית על פי מידותיו וצרכיו, בהתאם לסעיף 6 א' 2 לתקנות להגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 ועל כן לא ניתן לבטלם לאחר כתיבת האבחון ולא יינתן בגינם החזר כספי כלשהו.

 

תקנון  לקורסים דיגיטליים

רוכש הקורס יודע כי הקורס הינו קניין רוחני של יוצר הקורס, המיועד לשימושו האישי בלבד. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר-מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי, מכני או אחֵר – כל חלק שהוא מן הקורסים. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מיוצר הקורס.

bottom of page